هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
حضور شرکت آریا تهویه خراسان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران در تاریخ 29 مهرماه تا 2 آبان ماه 1398