بازیافت انرژی
بازیافت انرژی بازیافت انرژی به عنوان یکی از مهمترین اصول فعالیت های روزانه انسانی تبدیل شده است. سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) که حدود 40 درصد انرژی را در بخش مسکونی مصرف می‌کنند، به یک عنصر ضروری برای تأمین هوای تازه، به‌ویژه پس ازشیوع COVID-19، نه تنها در بیمارستان‌ها، بلکه در هر محیط […]